Vaše otázky - naše odpovede

Je cena za spoločnosť konečná?
Uvedená cena sa nenavyšuje o DPH. Pokiaľ sa predmet činnosti nerozširuje o viazané či remeselné živnosti, prípadne sa nerealizuje zvýšenie základného imania, cena je konečná. V procese kúpy spoločnosti Vám okrem poplatkov za overenie Vášho podpisu u notára alebo na matrike nevzniknú ďalšie náklady.

Potrebujem pri kúpe spoločnosti splácať základné imanie?
Nie, základné imanie každej naše spoločnosti je splatené v plnej výške a v procese kúpy ho nie je potrebné opätovne splácať či akýmkoľvek spôsobom dokladovať. Zaplatíte iba uvedenú cenu  spoločnosti.

Môžem sa stať konateľom a spoločníkom spoločnosti, pokiaľ mám dlh na sociálnom poistení?
Dlh na sociálnom poistení nie je prekážkou pri kúpe spoločnosti. Dlh na sociálnom poistení sa skúma iba pri založení spoločnosti.

Môžem sa stať konateľom a spoločníkom spoločnosti, pokiaľ mám dlh na zdravotnom poistení?
Dlh na zdravotnom poistení nie je prekážkou pri kúpe spoločnosti a neskúma sa ani pri založení spoločnosti.

 

Môžem sa stať konateľom a spoločníkom  spoločnosti, pokiaľ mám dlh na daniach?
Daňový dlh je prekážkou nadobudnutia väčšinového obchodného podielu v spoločnosti, nie je však prekážkou konateľstva. Pokiaľ máte daňový dlh, odporúčame Vám ustanoviť ako spoločníka namiesto Vás niekoho z Vašich blízkych (napr. manžel, partner, rodič, potomkovia) a konateľom môžete byť Vy osobne. Keď sa Vám následne podarí daňový dlh splatiť, spoločnosť „napíšete“ riadne na seba.

Potrebujem výpis z registra trestov?
Nie, výpis z registra trestov v procese kúpy  spoločnosti nepotrebujete. Vašu bezúhonnosť automaticky preverí živnostenský úrad, a to až po zápise zmeny údajov v obchodnom registri.

Potrebujem súhlas daňového úradu?
Nie, súhlas daňového úradu sa nevyžaduje, pokiaľ nemáte daňový dlh. Stačí, že podpíšete vyhlásenie, že nie ste daňovým dlžníkom, ktoré pre Vás spracujeme.

Kedy môžem za spoločnosť konať?
Za spoločnosť môžete spravidla konať odo dňa vzniku funkcie konateľa, čo je spravidla deň, kedy dôjde ku osobnému stretnutiu a úhrade ceny za spoločnosť. Pri prevode na diaľku Vám presný dátum vzniku funkcie konateľa potvrdíme e-mailom.

Kedy môžem spoločnosti otvoriť bankový účet?
Banky majú prísne interné predpisy za účelom prevencie trestnej činnosti súvisiacej s praním špinavých peňazí, preto umožňujú otvorenie bankového účtu až po zápise zmeny údajov v obchodnom registri. Bankový účet si teda na spoločnosť budete môcť založiť až po tom, čo budete ako jej konateľ zapísaný do obchodného registra.

Aké je DIČ spoločnosti?
Každá naša spoločnosť má pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ), ktoré Vám oznámime v priebehu procesu kúpy.

Mení sa DIČ pri predaji spoločnosti?
Nie, DIČ spoločnosti sa nikdy nemení, rovnako tak ani IČO. Tieto unikátne identifikátory zostávajú nezmenené počas celého životného cyklu spoločnosti bez ohľadu na to, ako sa mení obchodné meno, konatelia, spoločníci či sídlo spoločnosti.